Potvrdenia o chorobe

potvrdenie o chorobe

Vážení rodičia, radi by sme Vám poskytli informáciu o vystavovaní potvrdenia o chorobe v našich ambulanciách. Podľa platnej legislatívy neprítomnosť žiaka v povinnej školskej dochádzke ospravedlňuje zákonný zástupca (rodič) vždy za prvé tri dni. Za každý ďalší deň vystavíme ospravedlnenie, ak bolo dieťa u nás vyšetrené. Neprítomnosť dieťaťa v predškolskom zariadení ospravedlňuje zákonný zástupca (rodič) vždy, ak je neprítomnosť dlhšia ako päť dní. Do predškolského zariadenia potvrdenie o chorobe od nás nepotrebujete. Nižšie uvedené právne predpisy vnímame ako ochranu Vašich detí. Ak sa má Vaše dieťa po chorobe dobre a už nevyžaduje lekárske vyšetrenie, nemusíte s ním kvôli potvrdeniu čakať v čakárni plnej chorých detí.

Radi by sme poďakovali všetkým výchovnovzdelávacím zariadeniam v našom regióne, ktoré uvedený postup a platnú legislatívu rešpektujú a dodržiavajú. Pomáhajú nám takto chrániť zdravie Vašich detí. Uvádzame relevantné právne predpisy:

 

Povinná školská dochádzka

Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) , § 144, ods.10:
Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie
dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne
odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka
alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka
z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho
zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

 

Predškolské zariadenia

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24, odsek 6, 7 a 8:
(6) V predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré a) je zdravotne spôsobilé na pobyt
v kolektíve, b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, c) nemá nariadené karanténne opatrenie.
(7) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá rodičovi,
poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na
základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu, 31) alebo osobe, ktorá má záujem stať sa
pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti podľa osobitného predpisu 26) (ďalej len
zástupca dieťaťa), ošetrujúci lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve
predkladá zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia.
(8) Skutočnosti uvedené v odseku 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zástupca dieťaťa.
Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred prvým
vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení
dlhšej ako päť dní.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.